Đổi kích cỡ PDF

Thêm lề trang và đệm, Thay đổi kích thước trang PDF

Tải lên tệp
hoặc Thả tệp vào đây

Làm thế nào để thay đổi kích thước PDF?

1

Chọn tập tin

Chọn tệp PDF hoặc các tài liệu khác mà bạn muốn đổi kích cỡ.

2

Đổi kích cỡ tệp

Thay đổi kích thước giấy hoặc thêm paddings/lề.

3

Tải xuống các tệp

Sau khi thay đổi kích cỡ tệp PDF, hãy chọn và tải tệp PDF xuống máy tính của bạn.